Zásady ochrany osobných údajov

22. července 2022

1. Úvod

V spoločnosti Sharp Electronics Europe Ltd. (ďalej len „my“, „nás“, „Sharp“) berieme vaše súkromie vážne.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť Sharp zhromažďuje a používa osobné údaje, a opisuje práva, ktorými vo vzťahu k svojim osobnými údajom disponujete.

Ako zodpovedná organizácia sme zaviedli mnohé technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili čo najdokonalejšiu ochranu všetkých nami spracúvaných osobných údajov, a to v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („GDPR“) a v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov v jednotlivých krajinách.

Spoločnosť Sharp spracúva osobné údaje na rôzne účely. Tieto údaje zhromažďujeme priamo od vás, napríklad ak nás zapojíte do poskytovania služieb priamo vám, alebo môžeme získať vaše osobné údaje z verejne dostupných zdrojov (napr. LinkedIn) alebo môžeme vaše údaje spracúvať v rámci poskytovania služieb vášmu zamestnávateľovi (ako nášmu zákazníkovi).

Cieľom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je pokryť všetky aspekty a scenáre toho, ako spoločnosť Sharp spracúva osobné údaje, a je ďalej doplnené konkrétnejšími oznámeniami o ochrane osobných údajov, ktoré vám prípadne budú poskytnuté v okamihu zhromažďovania vašich osobných údajov.

2. Názov a adresa prevádzkovateľa údajov

Prevádzkovateľom údajov na účely GDPR, ďalších zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a ďalších predpisov týkajúcich sa ochrany údajov je:

Sharp Business Systems Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6
821 04 Bratislava
IČO: 48093891, DIČ: 2120041627
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 103028/B

Telefon: +421 2 3211 8552
Email: gdpr.sk@sharp.eu
Webová stránka: http://www.sharp.sk

Existuje také druhý správce údajů této webové stránky:

Sharp Electronics GmbH, Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburk, Německo
Telefon: +49 (0)40 2376-0
E-mail: DSchott@intersoft-consulting.de

Vezmite, prosím, na vedomie, že každá organizácia Sharp v Európe je samostatným prevádzkovateľom údajov, a preto by ste sa mali oboznámiť so zásadami ochrany osobných údajov na webovej doméne miestnej krajiny (napr. sharp.co.uk, sharp.fr, sharp.de), na ktorú pristupujete alebo kde sa nachádza vaše bydlisko.

Ako prevádzkovateľ údajov sme zodpovední za to, akým spôsobom uchovávame, používame a zabezpečujeme osobné údaje. Znamená to aj to, že sme zodpovední za reakciu na vaše žiadosti týkajúce sa použitia vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu spracúvania svojich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na týchto kontaktoch:

Email: gdpr.sk@sharp.eu

So všetkými otázkami a návrhmi, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, sa môžete kedykoľvek obrátiť priamo na našu zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

3. Zástupca pre ochranu údajov

Článok 27 všeobecného nariadenia EU o ochrane osobných údajov (GDPR) vyžaduje, aby organizácie, ktoré nemajú sídlo v Európskej únii (EU), ale na ktoré sa vzťahuje nariadenie GDPR, určili zástupcu v EÚ.

Společnost Sharp Business Systems Slovakia s.r.o môže vykonávať činnosti spracúvania osobných údajov, na ktoré sa nariadenie GDPR vzťahuje. Z tohto dôvodu spoločnosť Sharp Electronics (Europe) Ltd menovala v súlade s GDPR zástupcu, ktorý bude konať jej menom v prípade, ak bude vykonávať činnosti spracúvania údajov, na ktoré sa vzťahuje čl. 3 ods. 2 nariadenia GDPR. Toto menovanie nepredstavuje potvrdenie, že sa nariadenie GDPR vzťahuje na akúkoľvek z ich činností spracúvania.

Zástupcom prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov je:

Sharp Electronics Europe Ltd., založená a zapísaná v Anglii a Walesu, so sídlom na adrese 4 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1EZ

Email: DPOEurope.SEE@sharp.eu

4. Osobné údaje

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje spracúvané spoločnosťou Sharp. „Osobnými údajmi“ sa rozumejú všetky informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor. Osobné údaje sa zároveň vzťahujú k jednému alebo viacerým faktorom špecifickým pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu jednotlivca.

Zahŕňa taktiež citlivé osobné údaje (údaje osobitej kategórie podľa nariadenia GDPR), okrem iného:

 • Rasový alebo etnický pôvod
 • Politické postoje
 • Náboženské alebo filozofické presvedčenie
 • Členstvo v odborových organizáciách
 • Genetické údaje
 • Biometrické údaje
 • Fyzické alebo duševné zdravie či stav
 • Sexuálny život alebo sexuálna orientácia

Medzi citlivé osobné údaje patria taktiež osobné údaje týkajúce sa odsúdenia za trestné činy a priestupky.

5. Aké údaje sa spracúvajú

Osobné údaje zhromažďujeme, keď si u nás zriadite účet, kúpite si u nás produkty alebo služby, vyplníte formuláre, ktoré vám poskytneme, podáte správu alebo oznámenie o našich produktoch alebo službách, kontaktujete nás telefonicky, e-mailom alebo s nami priamo komunikujete iným spôsobom.

Nižšie definujeme typy nami spracúvaných osobných údajov v závislosti od okolností, za ktorých sú osobné údaje zhromažďované. Zhromažďujeme od vás nasledujúce typy osobných údajov:

5.1 Návštevníci našich webových stránok

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme pri návšteve našich stránok, spadajú do dvoch kategórií.

1) Informácie poskytnuté priamo vami
Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete prostredníctvom našich stránok, napríklad keď vyplníte online formuláre, aby ste nás kontaktovali, prihlásite sa na odber bulletinu, použijete niektoré z našich online prihlásení na odber marketingových oznámení od nás, zúčastníte sa prieskumov alebo sa zaregistrujete na nami konané akcie. Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, zahŕňajú nasledujúce údaje:

 • Meno
 • Pracovná pozícia, úroveň alebo funkcia, rola
 • Spoločnosť alebo organizácia
 • Údaje o spoločnosti
 • Kontaktné údaje, okrem iného primárny e-mail, e-mailovú adresu a telefónne čísla.
 • Demografické údaje, ako je odvetvie, krajina, poštové smerovacie číslo, preferencie a záujmy.
 • Ďalšie informácie relevantné pre prieskumy medzi zákazníkmi alebo podobné výskumy
 • Informácie súvisiace s poskytovaním našich služieb
 • Akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré sa nám dobrovoľne rozhodnete poskytnúť

Zámerne nezhromažďujeme údaje spadajúce do citlivých kategórií, ak nám také údaje sami neposkytnete. Hoci sa na stránkach môžu nachádzať voľné textové polia, do ktorých môžete zadať akékoľvek informácie, nie je naším zámerom spracúvať citlivé informácie, a preto by ste sa mali zadávania podobných údajov zdržať. Ak sa týmto spôsobom rozhodnete poskytnúť citlivé osobné údaje, potvrdzujete, že súhlasíte so zhromažďovaním a spracúvaním týchto citlivých údajov.

2) Automaticky zhromažďované údaje
Pri návšteve našich stránok automaticky zhromažďujeme určité osobné údaje z vášho zariadenia, ako je IP adresa, typ zariadenia, jedinečné identifikačné číslo zariadenia, typ prehliadača, zemepisná poloha (napr. poloha na úrovni krajiny alebo mesta) a ďalšie technické informácie. Môžeme taktiež zhromažďovať údaje o tom, ako ste vy a vaše zariadenie interagovali s obsahom na našich stránkach, napr. na ktoré odkazy ste klikli a ku ktorým informáciám ste pristupovali. Tieto informácie zhromažďujeme, aby sme lepšie porozumeli návštevníkom našich stránok, zistili, odkiaľ prichádzajú a aký obsah našich stránok ich zaujíma. Tieto informácie môžeme ďalej použiť na účely analýzy a zaistenia kvality. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Sharp používa automaticky zhromažďované údaje, vrátane súborov cookie a ďalších podobných sledovacích technológií, sú vysvetlené v našich Zásadách používania súborov cookie.

Naše stránky používajú taktiež rôzne pluginy sociálnych médií, ďalšie informácie o ich používaní nájdete v časti 4.6.

5.2 Zákazníci

Keď nás zapojíte do poskytovania služieb, zhromažďujeme a používame osobné údaje na opodstatnené obchodné účely v súvislosti s poskytovaním služieb. V rámci každej takej služby môže spoločnosť Sharp spracúvať taktiež osobné údaje osôb, ktoré nie sú priamo našimi zákazníkmi (napríklad zamestnancov, zákazníkov alebo dodávateľov našich zákazníkov).

Väčšinu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a používame na poskytovanie našich služieb, poskytujú naši zákazníci dobrovoľne. Ak sa tieto údaje môžu týkať osôb, ktoré nie sú priamymi zákazníkmi spoločnosti Sharp, získavame od nášho zákazníka potvrdenie, že je oprávnený nám údaje odovzdať na zákonné ďalšie spracovanie. 

Spracúvame nasledujúce typy osobných údajov:

 • Základné údaje, ako je vaše meno, spoločnosť, v ktorej pracujete, vaša pozícia a váš vzťah k danej spoločnosti.
 • kontaktné údaje, ako je poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne čísla.
 • Finančné údaje vrátane všetkých informácií na uľahčenie platieb medzi stranami.
 • Akékoľvek ďalšie osobné údaje týkajúce sa vás alebo iných tretích strán, ktoré nám poskytnete s cieľom využívať naše služby.

5.3 Kontakty v našich systémoch CRM

V našich systémoch na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) spracúvame osobné údaje o našich obchodných kontaktoch (napr. súčasných, bývalých alebo potenciálnych zákazníkoch, vrátane nimi zamestnaných osôb a ďalších obchodných kontaktov).

Naše systémy CRM poskytujú podnikovú podporu a uľahčujú naše marketingové činnosti. Spoločnosť Sharp používa informácie zaznamenané v týchto systémoch na zdieľanie informácií o produktoch Sharp, marketingových materiáloch, prieskumoch a pozvánkach na akcie a na všeobecné účely správy vzťahov so zákazníkmi.

V našich systémoch CRM spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Meno, pracovná pozícia, adresa, e-mailová adresa, telefónne a faxové čísla.
 • Názov zamestnávateľa alebo organizácie, s ktorou je osoba spojená
 • Marketingové predvoľby
 • Odpovede na pozvánky a potvrdenie účasti na udalosti
 • Akékoľvek ďalšie údaje dobrovoľne poskytnuté v priebehu nášho obchodného vzťahu.

Zámerne nezhromažďujeme údaje spadajúce do citlivých kategórií, ak nám také údaje sami neposkytnete (napríklad špeciálne stravovacie požiadavky, ktoré prezradzujú vašu náboženskú príslušnosť, alebo prípadné potravinové alergie), ak sa zúčastňujete niektorej z našich akcií. Zhromažďovanie takých údajov sa riadi zvláštnymi oznámeniami o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na udalosť, ktorej sa zúčastňujete.

5.4 Účastníci akcií Sharp

Spracúvame osobné údaje účastníkov akcií usporadúvaných spoločnosťou Sharp, okrem iného stretnutí, konferencií, vzdelávacích akcií a webinárov. Na správu procesov registrácie udalostí môžeme používať rôzne aplikácie a online platformy. Vezmite, prosím, na vedomie ich vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov a pozorne si ich prečítajte pri poskytovaní vašich osobných údajov na účely účasti na akcii.

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov (v rozsahu, v akom sa vzťahujú na konkrétnu udalosť):

 • Meno, vek alebo dátum narodenia
 • Osobné údaje klienta (údaje o bydlisku, kancelárii a podniku)
 • Údaje o zákazníkoch (údaje o bydlisku, kancelárii a podniku)
 • E-mailová adresa
 • Pohlavie
 • Domáca alebo iná fyzická adresa
 • Názvy zamestnávateľov
 • Rola (pracovná pozícia)
 • Číslo pasu
 • Telefonicky

Zámerne nezhromažďujeme údaje spadajúce do citlivých kategórií, ak nám také údaje sami neposkytnete (napríklad špeciálne stravovacie požiadavky, ktoré odhaľujú vašu náboženskú príslušnosť, alebo akékoľvek potravinové alergie či iné údaje týkajúce sa vášho zdravia, ktoré sú nutné pre poskytovanie podpory účastníkom a uľahčenie ich účasti na akciách usporadúvaných spoločnosťou Sharp).

Spoločnosť Sharp môže vo verejných priestoroch usporadúvaných akcií vytvárať fotografie a zvukové alebo obrazové záznamy. Po skončení akcie môžeme záznamy pred zverejnením alebo distribúciou na marketingové účely ďalej upraviť.

5.5 Osoby, ktoré používajú naše platformy a aplikácie

Externým používateľom, okrem iného našim zákazníkom a ich koncových používateľom, poskytujeme prístup k rôznym nami spravovaným aplikáciám, ako je napríklad služba partnerského portálu alebo naša služba online školení (Akadémia). Všetky osobné údaje zhromaždené prostredníctvom týchto aplikácií (napr. meno, e-mailová adresa, údaje a čas registrácie) sú zaznamenávané s cieľom poskytnúť túto službu daným osobám, overiť ich totožnosť a poskytnúť bezpečné prihlásenie do chráneného webového prostredia. Osobné údaje umožňujú spoločnosti Sharp taktiež poskytnúť prístup alebo prístup odoprieť z dôvodu zneužitia služby. Na všetky aplikácie tretích strán poskytované spoločnosťou Sharp sa vzťahujú ich vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, preto sa s ich obsahom oboznámte a pri používaní našich platforiem a aplikácií si ich pozorne prečítajte.

5.6 Osoby, ktoré navštevujú naše kanály sociálnych médií a interagujú s naším obsahom a reklamou na sociálnych médiách

Kanály sociálnych médií
Spoločnosť Sharp používa rôzne platformy sociálnych médií na účely náboru, marketingu a rozvoja podnikania. Sociálne médiá používame na inzerciu pracovných príležitostí v spoločnosti Sharp a na propagáciu produktov, služieb a obsahu súvisiaceho so značkou Sharp.

Upozorňujeme, že spoločnosť Sharp je síce zodpovedná za obsah, ktorý prostredníctvom platforiem sociálnych médií zverejňuje, ale nie je zodpovedná za správu a riadenie akýchkoľvek platforiem sociálnych médií.  Vždy by ste sa mali oboznámiť a pozorne si prečítať všetky právne podmienky a podmienky ochrany osobných údajov vytýčené týmito platformami sociálnych médií. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa toho, ako platforma sociálnych médií vaše údaje používa, mali by ste sa obrátiť priamo na poskytovateľa platformy.

Za určitých okolností môže spoločnosť Sharp od týchto poskytovateľov platforiem sociálnych médií získať súhrnné údaje, napr. počet hodnotení „to sa mi páči“ v reakcii na zverejnený obsah a príspevky spoločnosti Sharp, počet návštevníkov, ktorí sa zapojili do našich príspevkov, alebo informácie o zvolených odkazoch a stiahnutom obsahu.

Widgety sociálnych médií alebo vložené ikony
Na našich stránkach sú taktiež implementované widgety sociálnych médií, napr. špecifické tlačidlo alebo logo, ktoré umožňujú webu nadviazať priame spojenie s príslušným serverom platformy sociálnych médií. V dôsledku takého priameho prepojenia bude poskytovateľ sociálnych médií informovaný o príslušnej stránke na našom webe, ktorá také prepojenie vyvolala. Ak si želáte takému zdieľaniu zabrániť, mali by ste si pred návštevou našich webových stránok skontrolovať nastavenie svojich účtov na sociálnych sieťach, pretože spoločnosť Sharp nemá žiadny vplyv na spôsob zhromažďovania údajov pomocou sociálnych sietí.

Naše stránky používajú nasledujúce pluginy sociálnych médií, widgety:

Twitter
Do našich stránok boli integrované funkcie služby Twitter. Keď používate Twitter a funkciu „retweet“, webové stránky, ktoré navštívite, sú prepojené s vaším účtom na Twitteri a sprístupnené ostatným používateľom. Ak ešte nie ste prihlásení do svojho účtu Twitter, zobrazí sa po kliknutí na tlačidlo Twitter prihlasovacia stránka Twitteru, kde môžete zadať prihlasovacie údaje. Až následne dôjde aj k prenosu dát na Twitter. Radi by sme upozornili, že nepoznáme obsah prenášaných údajov ani spôsob ich využitia spoločnosťou Twitter. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter.

YouTube
Naše stránky používajú pluginy YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Ak navštívite niektorú z našich stránok s pluginom YouTube, ide o pripojenie k serverom YouTube. Tu je server YouTube informovaný o tom, ktoré stránky ste navštívili, a o videách z kanálu Sharp YouTube, ktorá ste sledovali alebo vás zaujali.
Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožňuje vám YouTube prepojiť vaše správanie pri prezeraní priamo s vaším osobným profilom. Tomu môžete zabrániť odhlásením z účtu YouTube. Ak ešte nie ste prihlásení, zobrazí sa po kliknutí na tlačidlo YouTube prihlasovacia stránka YouTube, kde môžete zadať prihlasovacie údaje.
Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Formuláře LinkedIn Lead Gen
Spoločnosť Sharp používa formuláre LinkedIn Lead Gen pre sponzorovaný obsah spoločnosti Sharp a sponzorované správy LinkedIn InMail na nábor, rozvoj podnikania a marketingové kampane. Len čo členovia siete LinkedIn kliknú na inzerát Sharp, zobrazí sa im formulár s predvyplnenými informáciami z ich profilu LinkedIn, ako je ich meno, kontaktné údaje, názov spoločnosti, služobné zaradenie, pracovná pozícia a lokalita. Len čo člen siete LinkedIn odošle hlavný formulár, bude spojený so spoločnosťou Sharp. Kliknutím na odkaz získate bližšie informácie o Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn.

Mapy Google
Naše stránky používajú mapovú službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania pre programovanie aplikácií (API).
Ak chcete používať Mapy Google, je nutné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prevedú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických a tam sú uložené. Na tento prenos dát nemáme žiadny vplyv. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5.7 Osoby, ktoré so spoločnosťou Sharp komunikujú prostredníctvom e-mailu

Spoločnosť Sharp používa viacero nástrojov na zaistenie bezpečnosti svojej IT infraštruktúry vrátane našich zariadení na správu e-mailov. Medzi tieto nástroje patria:

 • Systémy, ktoré skenujú prichádzajúce e-maily adresované príjemcom v spoločnosti Sharp z pohľadu podozrivých príloh a adries URL, na ochranu pred útoky malvéru
 • Nástroje na detekciu hrozieb na koncových bodoch, s cieľom odhaliť škodlivé útoky
 • Nástroje, ktoré blokujú určitý obsah alebo webové stránky

Ak s príjemcom v spoločnosti Sharp komunikujete prostredníctvom e-mailu, budú vaše e-maily skenovať nástroje, ktoré spoločnosť Sharp používa na udržovanie bezpečnosti svojej IT infraštruktúry, čo môže viesť k tomu, že si obsah prečítajú iní oprávnení pracovníci spoločnosti Sharp než zamýšľaný príjemca.

5.8 Uchádzači o zamestnanie

Na účely náboru spracúvame osobné údaje, aby sme uľahčili správu našich dostupných pracovných príležitostí a prispôsobili pozície ponúkané spoločnosťou Sharp vašim schopnostiam, skúsenostiam a vzdelaniu. Všetky tieto údaje môžu byť zhromaždené priamo od uchádzača alebo od iných tretích strán.

Všeobecne zhromažďujeme nasledujúce typy osobných údajov:

 • CV/životopisy
 • identifikačnú dokumentáciu
 • záznamy o vzdelaní
 • pracovnú históriu
 • údaje o zamestnaní a referencie.

Tieto informácie sú odovzdané príslušným vedúcim pracovníkom a osobám zapojeným do náborového procesu, ktoré rozhodnú, či vás pozvú na pohovor. Spoločnosť Sharp bude zhromažďovať ďalšie informácie, ak budete pozvaní na pohovor (alebo obdobnú fázu) a ďalej. Tieto informácie zahŕňajú poznámky z pohovorov, výsledky hodnotenia, spätnú väzbu a podrobnosti o ponukách.
Ak na to máme pracovnoprávnu povinnosť, v rámci náborového procesu môžeme od uchádzačov zhromažďovať taktiež údaje spadajúce do osobitej kategórie. Tieto informácie sú dôležité pre ich budúce pracovné prostredie v spoločnosti Sharp alebo pre budúce poskytovanie zamestnaneckých výhod, alebo sú zhromažďované s výslovným súhlasom danej osoby, ak je zhromažďovanie takých informácií prípustné podľa zákona.
Naše náborové nástroje a webové stránky obsahujú vlastné oznámenia o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľujú, prečo a ako sa v týchto aplikáciách osobné údaje zhromažďujú a spracúvajú. Odporúčame osobám, ktoré používajú naše náborové nástroje a webové stránky, aby sa oboznámili s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sú pri týchto nástrojov a na webových stránkach k dispozícii.

5.9 Dodávatelia

Osobné údaje našich dodávateľov (vrátane subdodávateľov a osôb spojených s našimi dodávateľmi) spracúvame, aby sme mohli riadiť naše vzťahy a zmluvy a prijímať služby od našich dodávateľov.
Osobné údaje, ktoré spracúvame, sa všeobecne obmedzujú na kontaktné informácie (meno, názov zamestnávateľa, telefón, e-mail a ďalšie kontaktné údaje) a finančné informácie, okrem iného informácie týkajúce sa platieb.

5.10 Návštěvníci kanceláří Sharp

Keď navštívite kanceláriu spoločnosti Sharp, spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vám mohli zaistiť prístup k určitému vybaveniu (napríklad prístup do našich budov a konferenčných miestností alebo prístup k používaniu Wi-Fi), kontrolovať prístup do našich budov a chrániť naše kancelárie, personál, tovar a dôverné informácie (napríklad pomocou kamerového systému).
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa všeobecne obmedzujú na vaše meno, kontaktné údaje, polohu a čas vstupu a odchodu z našej kancelárie.

 • Záznamy o návštevníkoch a prístupové karty
  Návštevníci našich kancelárií sa musia prihlásiť na recepcii a túto evidenciu návštevníkov na krátky čas uchovávame. Návštevníci našich kancelárií dostanú pre vstup do našich kancelárií dočasnú vstupnú kartu. Naše záznamy o návštevníkoch sa používajú na overenie vrátenia prístupových kariet, na preverenie bezpečnostného incidentu a na núdzové účely (napríklad v prípade nutnosti evakuácie kancelárie).
 • Wi-Fi
  Prevádzku v našich Wi-Fi sieťach monitorujeme a zaznamenávame. To nám umožňuje zobraziť obmedzené informácie o správaní používateľa v sieti, ktoré však zahŕňajú možnosť zobraziť aspoň zdrojovú a cieľovú adresu, z ktorej a na ktorú sa používateľ pripája.
 • Kamerové systémy
  Spoločnosť Sharp používa sledovanie kamerovým systémom tam, kde je to povolené zákonom. Zábery z kamerových systémov sú bezpečne uložené a prístup k nim je možný iba v prípade potreby (napríklad s cieľom prešetriť incident).

6. Účely a právny základ pre spracúvanie osobných údajov

Zhromažďovanie osobných údajov obmedzujeme iba na tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie našich zákonných alebo obchodných povinností. V niektorých prípadoch však môže byť poskytnutie osobných údajov čiastočne vyžadované zákonom (napr. daňovými predpismi), je nutné v rámci zmluvných rokovaní alebo ako súčasť poskytovania služby.

Nižšie popisujeme:

 • účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, a;
 • právny základ, ktorý nám umožňuje spracúvať vaše osobné údaje
 

Typ údajov

Účely spracúvania

Právny základ pre spracúvanie

1.

Návštevníci stránok sharp.eu /sharp.sk

 • Správa a riadenie našich stránok, vrátane potvrdenia a overenia vašej totožnosti a zabránenia neoprávnenému prístupu do vyhradených oblastí našich stránok
 • Zlepšenie komfortu pri prezeraní a prispôsobení obsahu, ktorý pre vás vďaka tomu bude viac relevantný a zaujímavý
 • Analýza údajov o návštevníkoch našich stránok
 • Určenie spoločnosti, organizácie, inštitúcie alebo agentúry, pre ktorú pracujete alebo s ktorou ste inak spojení
 • Rozvoj nášho podnikania a služieb
 • Zaistenie marketingovej komunikácie
 • Vykonávanie porovnávacích analýz a analýz dát (napríklad vo veci používania našich stránok a demografických analýz návštevníkov našich stránok)
 • Pochopenie, ako návštevníci používajú funkcie a vlastnosti našich stránok
 • Sledovanie a vynútenie dodržiavania platných podmienok používania
 • Vykonávanie prieskumov kvality a riadenie rizík
 • Akýkoľvek iný účel, na ktorý ste spoločnosti Sharp poskytli informácie
 • Náš oprávnený záujem na efektívnom poskytovaní informácií a služieb a na efektívnom a zákonnom fungovaní našich podnikov
 • Náš oprávnený záujem na vývoji a zlepšovaní našich stránok a vašom používateľskom komforte
 • Výslovný súhlas návštevníka

2.

Zákazníci

 • Poskytovanie služieb
 • Správa nášho vzťahu a udržovanie zmluvných vzťahov
 • Účtovné a daňové účely
 • Marketing a rozvoj podnikania
 • Dodržiavanie našich zákonných a regulačných povinností
 • Určenie, výkon alebo obhajoby zákonných práv
 • Historické a štatistické účely
 • Plnenie zmluvy
 • Náš oprávnený záujem na efektívnom poskytovaní informácií a služieb a na efektívnom a zákonnom fungovaní našich podnikov
 • Náš oprávnený záujem na plnení zmluvy medzi vami a spoločnosťou Sharp

3.

Kontakty v našich systémoch CRM

 • Poskytovanie informácií o našich produktoch a službách
 • Marketing a rozvoj podnikania
 • Správa nášho vzťahu a udržovanie zmluvných vzťahov
 • Výslovné odsúhlasenie obchodnej zmluvy
 • Náš oprávnený záujem na riadení vzťahov s našimi obchodnými kontaktmi a poskytovaní informácií o spoločnosti Sharp, našich službách a akciách, ktoré usporadúvame

4.

Účastníci akcií Sharp

 • Poskytovanie informácií o našich produktoch a službách
 • Marketing a rozvoj podnikania
 • Správa účasti na akcii a jej uľahčenie
 • Výslovný súhlas účastníka
 • Náš oprávnený záujem na usporadúvaní akcií a riadení procesu registrácie na tieto akcie.
 • Náš oprávnený záujem chrániť našich ľudí, majetok a informácie a zabrániť neoprávneným osobám v získaní prístupu na akcie Sharp mimo pracoviska.
 • Náš oprávnený záujem na poskytovaní informácií o spoločnosti Sharp, našich službách a akciách, ktoré usporadúvame

5.

Osoby, ktoré používajú naše platformy a aplikácie

 • Správa nášho vzťahu a udržovanie zmluvných vzťahov
 • Uľahčenie prístupu k našim platformám a aplikáciám
 • Náš oprávnený záujem na efektívnom poskytovaní informácií a služieb a na efektívnom a zákonnom fungovaní našich podnikov
 • Náš oprávnený záujem na plnení zmluvy medzi vami a spoločnosťou Sharp
 • Výslovný súhlas koncového používateľa platformy/aplikácie

6.

Osoby, ktoré navštevujú naše stránky na sociálnych médiách, pluginy a nástroje sociálnych médií

 • Poskytovanie informácií o našich produktoch a službách
 • Marketing a rozvoj podnikania
 • Nábor a propagácia značky Sharp
 • Náš oprávnený záujem na propagácii služieb a značky Sharp
 • Náš oprávnený záujem na získavaní, identifikácii a vyhľadávaní talentov
 • Náš oprávnený záujem na zlepšení vášho komfortu pri prezeraní webových stránok a optimalizácii našich služieb

7.

Osoby, ktoré so spoločnosťou Sharp komunikujú prostredníctvom e-mailu

 • Poskytovanie riešenia vašich otázok alebo žiadostí
 • Účely zabezpečenia informácií
 • Náš oprávnený záujem na ochrane našej IT infraštruktúry pred neoprávneným prístupom alebo únikom dát
 • Náš oprávnený záujem na analýze e-mailovej prevádzky

8.

Uchádzači o zamestnanie

 • Účely náboru a vyhľadávanie talentov
 • Uľahčenie výberu a nástupu uchádzačov o zamestnanie
 • Dodržiavanie našich zákonných a regulačných povinností
 • Určenie, výkon alebo obhajoby zákonných práv
 • Správa vášho účtu v priebehu celého procesu podávania žiadostí vrátane prípadného vykonávania previerok informácií
 • Štatistické účely
 • Výslovný súhlas uchádzača
 • Náš oprávnený záujem na získavaní, identifikácii a vyhľadávaní talentov
 • Náš oprávnený záujem spracúvať a spravovať žiadosti o pracovné pozície v spoločnosti Sharp vrátane preverovania a výberu kandidátov
 • Náš oprávnený záujem zamestnávať a prijímať uchádzačov tým, že úspešným uchádzačom urobíme ponuku a urobíme ich previerku pred nástupom do zamestnania
 • Náš oprávnený záujem spravovať naše webové stránky venované zamestnávaniu (vrátane vykonávania štatistických analýz)
 • Splnenie zákonnej alebo regulačnej povinnosti (pri preverovaní informácií, či je uchádzač spôsobilý na prácu)

9.

Dodávatelia 

 • Správa nášho vzťahu a zmluvy vrátane správy platieb a vymáhania pohľadávok
 • Dodržiavanie našich zákonných a regulačných povinností
 • Určenie, výkon alebo obhajoby zákonných práv
 • Plnenie zmluvy
 • Splnenie zákonnej alebo regulačnej povinnosti
 • Náš oprávnený záujem na správe úhrad, poplatkov a platieb a na výbere a vymáhaní peňazí dlžných spoločnosti Sharp
 • Náš oprávnený záujem na ochrane pred tým, aby spoločnosť Sharp neúmyselne nakladala s výnosmi z trestnej činnosti alebo pomáhala pri iných nezákonných alebo podvodných činnostiach

10.

Návštevníci kancelárií Sharp

 • Správa prístupu návštevníkov do priestor spoločnosti Sharp
 • Ochrana a zabezpečenie našich priestorov, zamestnancov a informácií
 • Dodržiavanie našich zákonných a regulačných povinností
 • Určenie, výkon alebo obhajoby zákonných práv
 • Náš oprávnený záujem na ochrane našich kancelárií, zamestnancov, tovaru a dôverných informácií
 • Náš oprávnený záujem na prevencii a odhaľovaní trestnej činnosti a na vytváraní, uplatňovaní a obhajobe právnych nárokov

7. Ako zdieľame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi subjektmi:

 • S našimi zamestnancami: K vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci, ale iba v prípade, že je to pre ich pracovné úlohy nutné.
 • So spoločnosťami v tej istej skupine spoločností ako my: S cieľom zaistiť služby pre vás.
 • S partnermi a distribútormi: S cieľom zodpovedať vaše otázky týkajúce sa produktov a služieb, ktoré spoločnosť Sharp priamo neposkytuje.
 • S externými poskytovateľmi služieb: Spoločnosť Sharp využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí pomáhajú napríklad s informačnými technológiami a ďalšími podpornými administratívnymi službami. Naši poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní dodržiavať zodpovedajúcu úroveň zabezpečenia a ochrany údajov.
 • S políciou, bezpečnostnými zložkami a regulačnými orgánmi: ak sme povinní zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme splnili akúkoľvek zákonnú povinnosť alebo regulačnú požiadavku.

8. Zmeny vo vlastníctve a riadení podniku

V dôsledku predaja, fúzie, konsolidácie, zmeny kontroly, prevodu majetku alebo reorganizácie nášho podniku môžeme akékoľvek informácie opisované v týchto Zásadách ochrany osobných údajov previesť, predať alebo postúpiť tretím stranám. Ak sa staneme súčasťou fúzie, akvizície alebo predaja majetku, budeme vaše údaje vždy spracúvať v súlade s vašimi právami a slobodami a na základe dohôd o dôvernosti medzi zúčastnenými stranami.

9. Prenos osobných údajov

Spoločnosť Sharp pôsobí na rôznych miestach po celom svete. Niektoré časti našej internej infraštruktúry sú centralizované, čo zahŕňa poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií. Osobné údaje môžeme taktiež poskytovať tretím stranám (a ich pridruženým spoločnostiam), ktoré spoločnosti Sharp poskytujú vyššie uvedené doplnkové služby.
Preto budeme vaše osobné údaje niekedy prenášať mimo jurisdikcie, v ktorej boli zhromaždené a uložené. To zahŕňa krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Spojeného kráľovstva (UK). Ak je taký prenos vyžadovaný, zavádzame vhodné bezpečnostné a právne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a zabezpečenie osobných údajov. Spoločnosť Sharp uzavrela príslušné dohody o poskytovaní údajov v rámci skupiny, ktoré stanovujú právne záväzný a vymáhateľný záväzok chrániť všetky osobné údaje v rámci skupiny spoločností Sharp. Ak sú osobné údaje poskytované poskytovateľmi služieb tretej strany, zaisťujeme taktiež právne záväznú zmluvnú ochranu v súlade s GDPR a ďalšími platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

10. Vaše práva

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:

 • Na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spoločnosť Sharp uchováva
 • Na opravu vašich osobných údajov, napríklad ak sú neúplné alebo nesprávne
 • Kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania marketingových oznámení
 • Na obmedzenie spracúvania osobných údajov, vznesenie námietky proti nemu alebo požiadanie o vymazanie osobných údajov (za určitých okolností a v súlade s platnými právnymi predpismi)
 • Na získanie kópie osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti Sharp, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (tzv. „prenositeľnosť údajov“), v súlade s platnými zákonmi
 • Ak ste osobné údaje poskytli dobrovoľne alebo ste inak súhlasili s ich použitím, máte právo svoj súhlas odvolať
 • Právo podať sťažnosť na orgáne na ochranu osobných údajov

Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv alebo podať sťažnosť na údajné porušenie zákona o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás, prosím, na adrese gdpr.sk@sharp.eu.

11. Bezpečnosť

Spoločnosť Sharp zaviedla vhodné organizačné a technické opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti informácií, ktoré v rámci svojej činnosti získava.  Prístup k týmto informáciám je obmedzený a sú zavedené zásady a postupy, ktoré majú chrániť tieto informácie pred stratou, zneužitím a nesprávnym zverejnením.

12. Uchovávanie

Našou zásadou je uchovávať osobné údaje iba na čas, po ktorý sú potrebné na účely uvedené v časti 5 týchto zásad ochrany osobných údajov „Účely a právny základ pre spracúvanie osobných údajov“. Upozorňujeme, že lehoty uchovávania sa v rôznych jurisdikciách líšia a sú stanovené v súlade s miestnymi regulačnými a profesijnými požiadavkami na uchovávanie.

13. Aktualizácia týchto zásad

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme podľa potreby aktualizovať, aby sme zohľadnili zmeny v spôsobe, akým osobné údaje spracúvame (napr. ak zavedieme nové systémy alebo procesy, ktoré zahŕňajú nové spôsoby použitia osobných údajov), alebo aby sme objasnili informácie, ktoré sme v tomto oznámení uviedli. Naše zmeny budú v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste podľa potreby kontrolovali aktualizácie tohto oznámenia, avšak o zmenách tohto oznámenia alebo spôsobe, akým používame vaše osobné údaje, vás budeme informovať taktiež priamo, ak sme tak povinní urobiť na základe zákonných požiadaviek.