Podmienky používania

15.června 2021

Tieto podmienky používania vás informujú o podmienkach, za ktorých môžete používať naše webové stránky (naše stránky) či už ako hosť, alebo ako registrovaný používateľ. Používanie našich stránok zahŕňa prístup, prezeranie alebo registráciu na používanie našich stránok.
Skôr ako začnete naše stránky používať, prečítajte si, prosím, pozorne tieto podmienky používania, pretože sa budú na vaše používanie našich stránok vzťahovať. Odporúčame vám vytlačiť si kópiu pre prípad použitia v budúcnosti.
Používaním našich stránok potvrdzujete, že súhlasíte s týmito podmienkami používania a že ich budete dodržiavať.
Ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, nesmiete naše stránky používať.

Informace o nás
www.sharp.sk sú webové stránky prevádzkované spoločnosťou Sharp Business Systems Slovakia s.r.o., která je součástí skupiny Sharp Electronics Europe Limited („My“).

Sharp Business Systems Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6
821 04 Bratislava
IČO: 48093891, DIČ: 2120041627
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 103028/B

Zmeny týchto podmienok
Tieto podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť formou úpravy tejto stránky.
Občas túto stránku navštívte, aby ste sa zoznámili s prípadnými zmenami, ktoré sme vykonali, pretože sú pre vás záväzné.

Zmeny našich stránok
Naše stránky môžeme podľa potreby aktualizovať a ich obsah môžeme kedykoľvek zmeniť. Upozorňujeme však, že akýkoľvek obsah na našich stránkach môže byť v danom okamihu neaktuálny a nie je našou povinnosťou ho aktualizovať.
Nezaručujeme, že naše stránky alebo akýkoľvek obsah na nich budú bez chýb alebo opomenutí.

Prístup na naše stránky
Naše stránky sú k dispozícii zdarma.
Nezaručujeme, že naše stránky alebo akýkoľvek obsah na nich budú vždy dostupné alebo nenarušené. Prístup na naše stránky je povolený dočasne. Bez predchádzajúceho upozornenia môžeme celé naše stránky alebo ich časti pozastaviť, stiahnuť, prerušiť alebo zmeniť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak budú naše stránky z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek alebo na akýkoľvek čas nedostupné.
Je vašou zodpovednosťou zaistiť všetky opatrenia potrebné pre prístup na naše stránky.
Ste zodpovední aj za to, aby všetky osoby, ktoré pristupujú na naše stránky prostredníctvom vášho internetového pripojenia, boli oboznámené s týmito podmienkami používania a ďalšími platnými podmienkami a za ich dodržiavanie.

Odmietnutie zodpovednosti za informácie
Obsah našich stránok slúži iba na všeobecné informovanie. Nejde o odporúčania, na ktoré by ste sa mali spoliehať. Skôr ako začnete podnikať akékoľvek kroky na základe obsahu našich stránok alebo sa ich zdržíte, musíte si vyžiadať radu príslušného odborníka.
Hoci vynakladáme primerané úsilie na aktualizáciu informácií na našich stránkach, neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky ani uistenia, či už výslovné, alebo odvodené, že je obsah našich stránok presný, úplný alebo aktuálny.

Odkazovanie na naše stránky
Na našu domovskú stránku môžete odkazovať za predpokladu, že tak robíte spôsobom, ktorý je spravodlivý a legálny a nepoškodzuje ani nezneužíva našu povesť.
Odkaz nesmiete vytvoriť takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu asociácie, schválenia alebo podpory z našej strany, ak taký prejav vôle z našej strany neexistuje.
Odkaz na naše stránky nesmiete vytvoriť na žiadnej webovej stránke, ktorá nie je vo vašom vlastníctve.
Naše stránky nesmú byť na iných stránkach zobrazované formou framingu, takisto je zakázané vytvárať odkaz na inú časť našich stránok okrem domovskej stránky.
Vyhradzujeme si právo zrušiť povolenie na odkazovanie bez predchádzajúceho upozornenia.
Webové stránky, na ktoré odkazujete, musia vo všetkých smeroch spĺňať štandardy obsahu uvedené v týchto zásadách.
Ak si želáte použiť obsah našich stránok inak, než je uvedené vyššie, prosím, spojte sa s nami.

Odkazy a zdroje tretích strán na našich stránkach
Ak naše stránky obsahujú odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími stranami, sú tieto odkazy uvedené iba pre vašu informáciu.
Nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov nemáme žiadnu kontrolu.

Prijateľné použitie
Naše stránky môžete používať iba na zákonné účely. Naše stránky je zakázané používať:

 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje platné miestne, národné alebo medzinárodné zákony alebo predpisy.
 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný, alebo má akýkoľvek nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok.
 • s cieľom poškodiť alebo pokúsiť sa o poškodenie neplnoletých osôb akýmkoľvek spôsobom.
 • na poskytovanie alebo zaisťovanie zasielania akýchkoľvek nevyžiadaných alebo neautorizovaných reklamných alebo propagačných materiálov alebo akýchkoľvek iných foriem podobného obťažovania.

Súhlasíte aj s tým, že nebudete neoprávnene pristupovať, zasahovať, poškodzovať alebo narušovať (okrem iného formou zverejňovania, prenášania alebo zavádzania akéhokoľvek softvéru alebo materiálov, ktoré tak robia):

 • akúkoľvek časť našich webových stránok;
 • všetky zariadenia alebo siete, na ktorých sú naše stránky uložené;
 • akýkoľvek softvér používaný pri poskytovaní našich stránok; alebo
 • akékoľvek zariadenie, sieť alebo softvér, ktoré vlastní alebo používa akákoľvek tretia strana.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Práva duševního vlastnictví
Sme vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva k našim stránkam a k materiálom na nich zverejneným. Tieto diela sú chránené autorskými právami a zmluvami na celom svete. Všetky tieto práva sú vyhradené.
Nesmiete používať, zastierať ani meniť žiadne ochranné známky, obchodné názvy, služobné známky, logá, názvy domén a iné charakteristické znaky značky, autorské práva ani iné vlastnícke práva spojené so spoločnosťou Sharp alebo niektorým z jej poskytovateľov licencie inak, než ako je povolené týmito podmienkami používania.
Môžete si vytlačiť jednu kópiu a stiahnuť výňatky z akejkoľvek stránky (stránok) z našich webových stránok na svoju osobnú potrebu a na obsah zverejnený na našich stránkach môžete upozorniť ostatných vo svojej organizácii.
Žiadnym spôsobom nesmiete upravovať, prispôsobovať (okrem iného formou odstraňovania akýchkoľvek vlastníckych poznámok alebo označení), prekladať alebo inak vytvárať odvodené diela z materiálov zverejnených na našich webových stránkach alebo z papierových či digitálnych kópií materiálov, ktoré ste si vytlačili alebo stiahli, a nesmiete používať žiadne ilustrácie, fotografie, videá alebo zvukové sekvencie alebo akúkoľvek grafiku oddelene od sprievodného textu.
Nesmiete vykonávať spätné inžinierstvo, dekompilovať, rozoberať ani sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód akejkoľvek časti webu alebo akéhokoľvek softvéru na ňom, s výnimkou prípadov výslovne povolených zákonom platným v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate.
Vždy musí byť uznávaný náš status (a status všetkých identifikovaných prispievateľov) ako autorov obsahu na našich stránkach.
Žiadnu časť obsahu našich stránok nesmiete používať na komerčné účely bez toho, aby ste na to získali licenciu od nás alebo od našich poskytovateľov licencie.
Ak si vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete akúkoľvek časť našich stránok v rozpore s týmito podmienkami používania, vaše právo používať naše stránky okamžite zaniká a musíte podľa nášho rozhodnutia vrátiť alebo zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste vytvorili.

Obmedzenie našej zodpovednosti
Žiadne ustanovenie týchto podmienok používania nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za smrť alebo ujmu na zdraví vyplývajúcu z našej nedbalosti alebo z nášho podvodu či podvodného uvedenia do omylu, ani žiadnu inú zodpovednosť, ktorú nie je možné podľa anglického práva vylúčiť alebo obmedziť.
V rozsahu prípustnom zákonom vylučujeme všetky predpoklady, záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na naše stránky alebo akýkoľvek obsah na nich, či už výslovnou, alebo predpokladanou formou.
Vo vzťahu k žiadnemu používateľovi nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, či už zmluvnú, deliktnú (vrátane nedbalosti), formou porušenia zákonnej povinnosti alebo inou formou, aj keď predvídateľnou, vzniknutou na základe alebo v súvislosti s:

 • používaním alebo nemožnosťou používať naše stránky; alebo
 • používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah zobrazený na našich stránkach.

Upozorňujeme, že nenesieme zodpovednosť najmä za:

 • straty na zisku, predaji, obchode alebo príjmoch;
 • narušenie chodu podniku;
 • straty predpokladaných úspor;
 • straty obchodní príležitostí, dobrého mena alebo povesti; alebo
 • akékoľvek nepriame alebo následné straty či škody.

Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené vírusom, útokom typu distributed denial-of-service alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, dáta alebo iný vlastnícky materiál v dôsledku vášho používania našich stránok alebo sťahovania akéhokoľvek obsahu na nich, prípadne na akýchkoľvek webových stránkach, ktoré sú k nim pripojené.
Celková kumulatívna zodpovednosť spoločnosti Sharp Electronics (Europe) Limited a spoločností jej skupiny voči vám alebo akejkoľvek inej strane za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z nárokov, požiadaviek alebo žalôb vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacich, nepresiahne 500 GBP.
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré naše stránky odkazujú. Tieto odkazy by nemali byť vykladané ako naše odporúčanie takto odkazovaných webových stránok. Nezodpovedáme za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku ich používania.

Odškodnenie
V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi spoločnosť Sharp Electronics (Europe) Limited a akéhokoľvek člena skupiny Sharp na svoje náklady odškodníte za všetky nároky, žaloby, konania a žaloby tretích strán vznesené proti nám alebo našim vedúcim pracovníkom, riaditeľom, zamestnancom, zástupcom alebo pridruženým spoločnostiam a za všetky súvisiace záväzky, škody, vyrovnania, pokuty, náklady alebo výdavky (vrátane, primeraných poplatkov za právne zastúpenie a ďalších nákladov na súdne konanie), ktoré vzniknú nám alebo našim vedúcim pracovníkom, riaditeľom, zamestnancom, zástupcom alebo pridruženým spoločnostiam, a to v dôsledku alebo v súvislosti s (i) vaším porušením akejkoľvek podmienky tejto zmluvy, (ii) vaším používaním stránok, (iii) vaším porušením platných zákonov, pravidiel alebo predpisov v súvislosti so stránkami, (iv) akýmkoľvek vaším vyhlásením a zárukami týkajúcimi sa akéhokoľvek aspektu stránok alebo ich obsahu; (v) akýmikoľvek nárokmi vznesenými treťou stranou alebo jej menom, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú vášho používania stránok; a (vi) porušením vašich povinností týkajúcich sa ochrany súkromia voči akejkoľvek tretej strane.

Vyhradzujeme si právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu akejkoľvek záležitosti, ktorá je predmetom odškodnenia z vašej strany. Pri obhajobe akéhokoľvek nároku ste povinní v primeranej miere spolupracovať.

Vírusy
Nezaručujeme, že naše stránky budú bezpečné alebo bez chýb či vírusov.
Nesiete vlastnú zodpovednosť za konfiguráciu svojej informačnej technológie, počítačových programov a platformy na prístup k našim stránkam. Mali by ste používať vlastný antivírusový softvér.
Nesmiete zneužívať naše stránky vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného škodlivého alebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k našim stránkam, serveru, na ktorom sú naše stránky uložené, ani k žiadnemu serveru, počítaču alebo databáze pripojeným k našim stránkam. Nesmiete napadnúť naše stránky útokom typu denial-of-service alebo distributed denial-of-service. Porušením tohto ustanovenia by ste sa dopustili trestného činu podľa zákona o zneužití počítačovej techniky z roku 1990. Každé také porušenie ohlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s nimi spolupracovať formou oznámenia vašej totožnosti. V prípade takého porušenia vaše právo používať naše stránky okamžite zaniká.

Rozhodné právo
Tieto podmienky, ich predmet a vznik (a všetky mimozmluvné spory a nároky) sa riadia anglickým právom. Obe strany súhlasia s výlučnou jurisdikciou súdov Anglicka a Walesu.

Kontaktujte nás
Ak sa chcete s nami spojiť, vyplňte prosím kontaktný formulár.

Ďakujeme za návštevu našich stránok.