Globe illustration in front of a sunset
Globe illustration in front of a sunset

Objednávanie a nákup

Aby spoločnosť Sharp zaistila udržateľný rast a vzájomnú prosperitu so svojimi dodávateľmi, pracuje nad rámec svojich iniciatív týkajúcich sa kvality, ceny a dodávok dielov a materiálov.

Spravodlivé a nestranné nákupné činnosti

Spoločnosť Sharp ide nad rámec iniciatív týkajúcich sa kvality, ceny a dodávok dielov a materiálov a spolupracuje so svojimi dodávateľmi na zaistení udržateľného rastu a vzájomnej prosperity.

Aktívne sa snažíme plniť naše sociálne povinnosti v celom rade oblastí naprieč celým dodávateľským reťazcom spoločnosti Sharp. Medzi tieto oblasti patrí bezpečnosť výrobkov, ochrana životného prostredia, ľudské práva a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Základný prístup spoločnosti Sharp, konkrétne zásady a požiadavky na dodávateľov v zmysle nákupných činností sú uvedené v jej základných zásadách nákupu.

A stack of boxes next to a plane and a truck

Iniciatívy v oblasti CSR

V príručke Sharp pre uplatnenie Spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) v dodávateľskom reťazci, odvodenej zo základných zásad nákupu, spoločnosť Sharp jasne deklaruje implementáciu iniciatív CSR, ako je dodržiavanie všetkých zákonov, predpisov, sociálnych noriem a ochrany životného prostredia, ako jednu zo svojich zásad nákupu.

Konkrétne ide o odstránenie detskej/nútenej práce, diskriminácie a dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, napríklad tých, ktoré sa týkajú práva zamestnancov organizovať sa a kolektívne vyjednávať.

Spoločnosť Sharp taktiež podporuje svojich obchodných partnerov v tom, aby podobné aktivity aktívne podporovali. Spoločnosť Sharp denne aktívne komunikuje s obchodnými zástupcami dodávateľov, aby prehĺbila porozumenie medzi spoločnosťou Sharp a jej obchodnými partnermi.

Solar pv panels check list criteria

Nakladanie s chemickými látkami

Výrobky spoločnosti Sharp sú vyrobené z mnohých dielov a materiálov a obsahujú najrôznejšie chemické látky. Naše výrobné procesy v továrňach používajú aj chemické látky.

V súlade s našou základnou politikou ochrany životného prostredia „Vytvárať spoločnosť ohľaduplnú k životnému prostrediu, s úprimnosťou a kreativitou“ stanovuje Kódex správania spoločnosti Sharp nasledujúci spôsob nakladania s chemickými látkami za predpokladu dodržiavania platných zákonov, predpisov a regionálnych dohôd v oblasti životného prostredia

Chemicals

EÚ nariadenie REACH

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok vstúpilo do platnosti dňa 1. júna 2007. Jedným z cieľov tohto nariadenia je zlepšiť v celkovom rámci udržateľného rozvoja ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami chemických látok.

Spoločnosť Sharp tento cieľ podporuje a v rámci Kódexu správania spoločnosti Sharp zaujíma k dodržiavaniu zákonov a predpisov proaktívny prístup.

Hands holding a plant and hands holding buildings

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) popisuje vlastnosti chemickej látky a núdzové opatrenia pre zaobchádzanie s touto chemickou látkou – alebo s výrobkom, ktorý ju obsahuje – pre prípad nehody.

To pomáha zaistiť, aby ste správne pochopili vlastnosti chemickej látky a aby sa výrobky obsahujúce túto chemickú látku mohli bezpečne používať.

Woman working at home office with laptop and printed documents