Chemicals
Chemicals

EÚ nariadenie REACH

Kódex správania spoločnosti Sharp pre látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC).

EÚ nariadenie REACH

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok vstúpilo do platnosti dňa 1. júna 2007.

Jedným z cieľov tohto nariadenia je zlepšiť v celkovom rámci udržateľného rozvoja ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami chemických látok.

Spoločnosť Sharp tento cieľ podporuje a v rámci Kódexu správania spoločnosti Sharp zaujíma k dodržiavaniu zákonov a predpisov proaktívny prístup.

Podľa článku 33 nariadenia REACH (povinnosť oznamovať informácie o látkach v predmetoch), ak predmet obsahuje látku z kandidátskeho zoznamu SVHC (látok vzbudzujúcich mimoriadne obavy) v koncentrácii vyššej než 0,1 % hmotnosti predmetu, sú dodávatelia povinní poskytnúť príjemcom a na požiadanie spotrebiteľom tohto predmetu informácie o SVHC.

Prvý „kandidátsky zoznam“ SVHC zverejnila Európska agentúra pre chemické látky (ECHA) 28. októbra 2008, odvtedy nasledovalo niekoľko ďalších.

Aby spoločnosť Sharp vyhovela tomuto nariadeniu, žiada všetkých svojich dodávateľov, aby poskytli informácie o SVHC. Doterajšie zistenia spoločnosti Sharp sú uvedené v odkaze nižšie.

A man stood in front of a sunset