Chemicals
Chemicals

Nakladanie s chemickými látkami

Spoločnosť Sharp sa usiluje o ohľaduplnosť k životnému prostrediu vo všetkých svojich obchodných činnostiach.

Zodpovedné použitie chemických látok v našich výrobkoch

Výrobky Sharp sa vyrábajú z mnohých častí a materiálov a obsahujú širokú škálu chemických látok. Tie sa používajú aj v rámci výrobných procesov v našich továrňach.

Chemické látky obsiahnuté vo výrobkoch Sharp zvyšujú výkon a kvalitu výrobkov. Napriek tomu sme si veľmi dobre vedomí toho, že niektoré z nich môžu mať pri nesprávnom zaobchádzaní nepriaznivé účinky na prírodné prostredie a ľudské zdravie.

V minulosti bolo znečistenie a problémy životného prostredia spôsobené chemickými látkami bežné. V súčasnosti veľa krajín vyžaduje, aby spoločnosti účinne nakladali s chemickými látkami, tým bojovali proti týmto problémom a usilovali o dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja.

Globe illustration

Systém nakladania s chemickými látkami

Niektoré právne predpisy môžu obsahovať požiadavky na označovanie alebo zákaz či obmedzenie používania určitých chemických látok. Iné vyžadujú správu informácií o obsahu výrobkov, hlásenie množstva znečistenia vypúšťaného do ovzdušia a vodných plôch, kontrolu pracovného prostredia a riadenie ochrany zdravia pri práci.

V súlade s našou základnou politikou ochrany životného prostredia „Vytvárať spoločnosť ohľaduplnú k životnému prostrediu, s úprimnosťou a kreativitou“ stanovuje Kódex správania spoločnosti Sharp nasledujúci spôsob nakladania s chemickými látkami za predpokladu dodržiavania platných zákonov, predpisov a regionálnych dohôd v oblasti životného prostredia.

Chemicals