Leaves
Leaves

Sharp Eco Vision 2050

Ekologická vízia spoločnosti Sharp sa odvíja od základnej politiky ochrany životného prostredia „Vytvárať spoločnosť ohľaduplnú k životnému prostrediu, s úprimnosťou a kreativitou“.

Dlhodobá vízia životného prostredia

Medzinárodné spoločenstvo si uvedomuje naliehavú potrebu riešiť stále závažnejšie problémy udržateľnosti životného prostredia, ako je zmena klímy, vyčerpanie zdrojov a znečistenie plastom. Túžba riešiť tieto sociálne problémy urýchľuje celosvetové opatrenia, okrem iného úsilie spojené s dosiahnutím cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), dodržiavaním Parížskej dohody a vytváraním cirkulárnej ekonomiky.

V roku 2019 spoločnosť Sharp formulovala dlhodobú environmentálnu víziu SHARP Eco Vision 2050, ktorá vychádza zo základnej politiky ochrany životného prostredia „Vytvárať spoločnosť ohľaduplnú k životnému prostrediu, s úprimnosťou a kreativitou“, ktorá bola formulovaná v roku 1992.

Sustainability Venn diagram

Cirkulárna ekonomika

Spoločnosť Sharp usiluje o realizáciu udržateľného globálneho životného prostredia tým, že sleduje dlhodobé ciele stanovené v troch oblastiach činnosti do roku 2050:

Zmena klímy – Vzhľadom na cieľ obmedzenia globálneho otepľovania na 1,5 °C stanovený v Parížskej dohode sa spoločnosť Sharp snaží rozširovať a šíriť produkty a služby súvisiace s čistou energiou a znižovať emisie skleníkových plynov vznikajúcich v rámci jej firemných činností, produktov a služieb.

Recyklácia zdrojov – spoločnosť Sharp usiluje o cirkulárnu ekonomiku tým, že recykluje výrobky a znižuje produkciu odpadu zo svojich obchodných činností, čím znižuje ich dopad na životné prostredie.

Bezpečnosť a ochrana – spoločnosť Sharp prísne kontroluje chemické látky, ktoré môžu mať vplyv na zdravie ľudí, prírodné prostredie a ekosystémy, a obmedzuje ich používanie, aby eliminovala riziko nežiaducich účinkov.

Spoločnosť Sharp formuluje strednodobé environmentálne ciele pre jednotlivé oblasti, ktoré definujú konkrétne činnosti a kvantitatívne ciele, s cieľom urýchliť naše úsilie o dosiahnutie dlhodobej vízie životného prostredia.

Circular economy illustration