Green leaves depicting Sharp's Eco Vision
Green leaves depicting Sharp's Eco Vision

Sharp Eco Vision 2050

Ekologická vízia spoločnosti Sharp sa odvíja od základnej politiky ochrany životného prostredia „Vytvárať spoločnosť ohľaduplnú k životnému prostrediu, s úprimnosťou a kreativitou“.

Dlhodobá vízia životného prostredia

Medzinárodné spoločenstvo si uvedomuje naliehavú potrebu riešiť stále závažnejšie problémy udržateľnosti životného prostredia, ako je zmena klímy, vyčerpanie zdrojov a znečistenie plastom. Túžba riešiť tieto sociálne problémy urýchľuje celosvetové opatrenia, okrem iného úsilie spojené s dosiahnutím cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), dodržiavaním Parížskej dohody a vytváraním cirkulárnej ekonomiky.

V roku 2019 spoločnosť Sharp formulovala dlhodobú environmentálnu víziu SHARP Eco Vision 2050, ktorá vychádza zo základnej politiky ochrany životného prostredia „Vytvárať spoločnosť ohľaduplnú k životnému prostrediu, s úprimnosťou a kreativitou“, ktorá bola formulovaná v roku 1992.

Sustainability Venn diagram

Cirkulárna ekonomika

Spoločnosť Sharp usiluje o realizáciu udržateľného globálneho životného prostredia tým, že sleduje dlhodobé ciele stanovené v troch oblastiach činnosti do roku 2050:

Zmena klímy – Vzhľadom na cieľ obmedzenia globálneho otepľovania na 1,5 °C stanovený v Parížskej dohode sa spoločnosť Sharp snaží rozširovať a šíriť produkty a služby súvisiace s čistou energiou a znižovať emisie skleníkových plynov vznikajúcich v rámci jej firemných činností, produktov a služieb.

Recyklácia zdrojov – spoločnosť Sharp usiluje o cirkulárnu ekonomiku tým, že recykluje výrobky a znižuje produkciu odpadu zo svojich obchodných činností, čím znižuje ich dopad na životné prostredie.

Bezpečnosť a ochrana – spoločnosť Sharp prísne kontroluje chemické látky, ktoré môžu mať vplyv na zdravie ľudí, prírodné prostredie a ekosystémy, a obmedzuje ich používanie, aby eliminovala riziko nežiaducich účinkov.

Spoločnosť Sharp formuluje strednodobé environmentálne ciele pre jednotlivé oblasti, ktoré definujú konkrétne činnosti a kvantitatívne ciele, s cieľom urýchliť naše úsilie o dosiahnutie dlhodobej vízie životného prostredia.

Circular economy illustration