Kontakty

Stratégia ochrany životného prostredia:

 • Sme ekologickou spoločnosťou

  Aby bola spoločnosť Sharp spoločnosťou šetrnou k životnému prostrediu, predstavili sme v roku 2004 hlavnú filozofiu. Po desaťročie spoločnosť demonštrovala, že nejde iba o prázdne slová.

  Sharp bol prvým výrobcom, ktorý získal EU ekoznačku pre televízor. Väčšina Sharp multifunkčných tlačiarní je ocenená a certifikovaná za ich vlastnosti, ktoré sú energeticky úsporné a šetrné k životnému prostrediu.

  V posledných niekoľkých rokoch stovky produktov Sharp dostali medzinárodné ocenenia za mimoriadny ekologický dizajn, čo je demonštráciou nášho záväzku výroby ekologických produktov, ktoré nám umožňujú dosiahnuť náš cieľ stať sa ekologickou spoločnosťou.

  Šetrite zdrojmi.

  Šetrite energiou.

  Želajte si odolnosť.

  Maximalizujte možnosť recyklácie.

  Toto je záväzok firmy Sharp ohľadom životného prostredia a spoločnosti

 • Pozitívna akcia. Skutočná investícia.

  Od skorého dizajnu výrobku cez výrobu až po likvidáciu na konci životnosti, každá oblasť, v ktorej priamo alebo nepriamo ovplyvňujeme životné prostredie, je pod neustálym podrobným skúmaním.

  Všetky naše továrne a väčšina našich kancelárií spĺňa normu ISO 14001: pracovný rámec, ktorý udáva naše požiadavky na ekologické systémy správy. A aktívne povzbudzujeme ekologickú správu a ekologické iniciatívy v celej našej organizácii.

  Naši technici neustále vyvíjajú inovatívne ekologické technológie, aby bol svet čistejším, zelenším miestom a dôkladne sa zameriavame na výrobu vysokokvalitných ekologických produktov.

 • Tvorba zelenších produktov

  Zelené produktové smernice spoločnosti Sharp pokrývajú celý životný cyklus každého produktu, ktorý vyrábame. Snažíme sa o nízku spotrebu energie, znížené množstvo odpadu, menej balenia, lepšiu recykláciu a produkty s dlhšou životnosťou.

 • História priekopníctva – a budúcnosť

  Ako vynálezca pre spoločnosť začala firma Sharp raziť cestu v solárnej technológii už v roku 1959. Dnes sa dá naša solárna technológia nájsť v domovoch, na farmách, v továrňach, solárnych parkoch a verejných budovách na celom svete. A to je iba jedna oblasť z našich odborných znalostí.

  Tam, kde je to vhodné, naše produkty používajú diódy LED s dlhou životnosťou, ktoré spotrebúvajú iba malé množstvo elektriny a majú dlhú životnosť.

  Neustále vyvíjame naše tlačiarne a MFZ, ktoré sú energeticky účinné.

  Zodpovednosť za životné prostredie je v DNA spoločnosti Sharp

  Vždy ostrá ceruzka Ever Sharp, ktorú vynašiel náš zakladateľ Tokuji Hayakawa, bola produktom, z ktorého je odvodený náš názov – Sharp. Keďže tiež premenila každodennú jednorazovú vec na niečo opätovne použiteľné, čím sa navyše ušetrilo vzácne drevo, dá sa tiež považovať za náš prvý ekologický produkt.

Zelené produkty

Spoločnosť Sharp nazýva svoje ekologické produkty „zelené produkty“ (GP). Smernice GP, ktoré definujú kritériá vývoja a dizajnu v súlade so siedmymi konceptmi, sa používali globálne medzi všetkými dizajnovými oddeleniami produktov od roku 1998. Podobne nazývame naše ekologické zariadenia zelené zariadenia (GD) a ustanovili sme smernice GD, ktoré boli použité pri všetkých dizajnových oddeleniach zariadení od roku 2004.

Pri vývoji takých produktov a zariadení stanovuje spoločnosť Sharp špecifické ciele podľa normy GP a normy GD, ktoré sú formulované na základe smerníc GP a smerníc GD.

Obsah normy GP a normy GD (porovnávací test pre ciele vývoja) sa každý rok reviduje a sprísňuje, aby sa ešte viac vylepšil ekologický výkon našich produktov a zariadení.

Koncepty zelených produktov

Šetrenie energiou / Tvorba energie
Produkty, ktoré mimoriadne šetria energiou alebo majú vysoký výkon pri tvorbe energie, vylepšujú energetickú účinnosť a znižujú spotrebu energie produktov; iné opatrenia


Šetrenie zdrojmi
Produkty určené na šetrenie zdrojmi znižujú množstvo použitých materiálov; dizajnové produkty, ktoré šetria zdroje počas používania; predĺženie životnosti výrobkov; iné opatrenia

Recyklovateľnosť
Produkty určené na recykláciu dizajnových produktov, ktoré sa ľahko rozoberajú; použitie ľahko recyklovateľných materiálov; iné opatrenia

Bezpečné používanie a likvidácia
Produkty, ktoré sa dajú bezpečne používať a likvidovať 
Nepoužívanie látok, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie ľudí alebo na životné prostredie; iné opatrenia

Používanie zelených materiálov a zariadení
Produkty, ktoré používajú zelené materiály a zariadenia
Používanie recyklovaných materiálov / plastov na báze biomasy; iné opatrenia

Šetrenie životného prostredia, týka sa batérií a pod
Produkty, ktoré používajú batérie, návody na používanie a obalové materiály šetriace životné prostredie
Zníženie množstva obalových materiálov produktov; návrh produktov, ktoré umožňujú jednoduché vybratie batérií; iné opatrenia

Zobrazenie ekologických informácií o produktoch
Produkty, ktoré šetria životné prostredie a informácie
Získanie ekologických štítkov; implementácia LCA; iné opatrenia

Zelené továrne

V roku 2003 uviedla spoločnosť Sharp prísny vyhodnocovací systém pre svoje továrne vo svete a vedome ich podrobila prísnemu procesu vnútornej kontroly. Body sa udeľujú po splnení množstva prísnych ekologických praktík, od recyklácie dažďovej vody po zabránenie odvozu na skládku odpadov. Cieľom je dosiahnuť stav super zelenej továrne, pre ktorú je potrebné dosiahnuť mimoriadne vysoký počet bodov. V roku 2009 bol všetkým továrňam spoločnosti Sharp v Japonsku udelený stav super zelenej továrne, viedla špičková továreň Sharp v meste Kameyama. Továreň Kameyama generuje väčšinu energie, ktorú potrebuje na výrobu, sama z jedného z najväčších strešných fotovoltaických systémov v Ázii s kapacitou 5,2 MW. Zvyšné energetické požiadavky továrne sú uspokojené špičkovou plynovou tepelnou elektrárňou a odpadová voda sa používa nielen na ohrev vody, ale aj na klimatizáciu.

Továreň spoločnosti Sharp v Alsasku (Francúzsko), ktorá vyrába štandardné a multifunkčné tlačiarne, dosiahla tohto stavu v júli 2006. Jednou zo silných ekologických stránok továrne je prísny prístup k triedeniu odpadu. Od roku 2004 sa zbiera a separuje všetok odpadný materiál – batérie, plasty, neónové pásy, papier, sklo alebo drevené palety. Továreň tiež napredovala v dodávateľskej reťazi a logistike. Prechodom na nový druh lepenky znížila objem balenia o polovicu a hmotnosť asi o tretinu, čo malo za dôsledok zníženie prepravných požiadaviek na kapacitu a zníženie spotreby paliva.

Ekologické snahy spoločnosti Sharp v jej továrni v meste Wrexham v severnom Walese sa tiež dostali do novín. V roku 2008 bola továrni udelená cena Wales Business and Sustainability Award ako uznanie solárnej energie a ambicióznych krokov továrne smerom k ekologickej a udržateľnej budúcnosti. Nové výrobné procesy predstavené v továrni sa zameriavajú na efektívne používanie zdrojov ako aj zber a recykláciu starých produktov.

Certifikácia / Označenie

Ekologický štítok

Súbor rôznych ekologických štítkov zvýrazňuje rôzne stupne ohľadu produktu na životné prostredie. Požiadavky na úplné splnenie noriem štítka sú prísne. Nie je potrebné hovoriť, že mnoho produktov Sharp má ekologické štítky, napríklad „Modrý anjel“.

 • Modrý anjel

  Blue Angel uznáva výrobky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu vo všetkých kritériách, ktoré zahŕňajú zníženú spotrebu energie, nízke emisie chemikálií, nízke úrovne hluku a produktový dizajn, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
  Pre úplný zoznam certifikovaných výrobkov navštívte

Predpisy

Spoločnosť Sharp sa samozrejme veľmi snaží splniť právne požiadavky v celej Európe, ako sú povinnosti chemickej registrácie „REACh“, likvidácia elektrického a elektronického vybavenia „WEEE“ a obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení „RoHS“.

 • REACh

  REACh, nariadenie Európskej únie (ES 1907/2006) o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzenia chemikálií, ktoré platí od 1. júna 2007.

  Jedným cieľom tohto nariadenia je vylepšiť, v rámci celkového rámca udržateľného rozvoja, ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami chemických látok. Spoločnosť Sharp podporuje tento cieľ a v súlade so Zásadami správania sa spoločnosti Sharp sa proaktívne snaží splniť podmienky nariadení.

  Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej lokalite:

  SDS (Bezpečnostný list)

  SDS (Bezpečnostný list) opisuje vlastnosti chemickej látky a núdzové opatrenia týkajúce sa manipulácie s takou chemikáliou — alebo produktom obsahujúcim takú chemikáliu — pri nehode. To pomáha zaistiť správne porozumenie vlastnostiam chemikálie a bezpečné používanie produktov obsahujúcich danú chemikáliu.

  Ďalšie informácie o SDS Sharp získate na nasledujúcej webovej lokalite:

 • RoHS

  Použitie nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení je regulované smernicami RoHS 2002/95/ES a 2011/65/EÚ, ktoré obmedzujú použitie ťažkých kovov, ako je olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm a spomaľovače horenia.

  Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej lokalite:

 • Zničenie elektrických a elektronických zariadení

  Tento symbol na výrobku znamená, že už dosiahol koniec svojej životnosti a musí byť zlikvidovaný oddelene od komunálneho odpadu. Čierna čiara znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 15. 8. 2005. Toto sú právne predpisy Európskej únie, ktoré vyžadujú správne spracovanie, využitie a recyklovanie týchto odpadov s cieľom minimalizovať ukladanie odpadu na skládky. Pomôžte nám preto chrániť životné prostredie tým, že budete odpad správne likvidovať, aby bolo zabezpečené jeho správne hospodárenie a zabránilo sa potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by inak došlo.

  Ak vaše staré elektrické alebo elektronické zariadenie obsahuje batérie alebo akumulátory, vopred ich zlikvidujte oddelene v súlade s miestnymi požiadavkami. Elektrický odpad môžete zlikvidovať prostredníctvom vášho úradu miestnej správy, miestnej občianskej vybavenosti alebo miestneho predajcu v prípade, že máte v úmysle zakúpiť si podobné nové zariadenie.

  Krajiny mimo Európskej únie: Odpad zlikvidujte v súlade s vašimi miestnymi a národnými predpismi.

  Pokiaľ ide o likvidáciu a zaobchádzanie s tonerovými kazetami Sharp a iným spotrebným materiálom multifunkčných zariadení Sharp, majte na pamäti toto:

  S takým odpadom by ste mali zaobchádzať podľa zákonných požiadaviek vo vašej oblasti. Odporúčame sa ohľadom tejto veci v prípade potreby obrátiť na kompetentných poskytovateľov služieb (napr. spoločnosti zaoberajúce sa recykláciou odpadu) a požiadať miestne úrady o pomoc.

 • Batérie

  Batérie sú výrobky, ktoré sa používajú každý deň, a môžu mať závažný dopad na životné prostredie, pokiaľ nie sú po skončení ich životnosti správne zbierané a recyklované. Z recyklovaných batérií môžu byť vyrobené hodnotné materiály, ktoré poskytujú zdroje pre výrobu a výrobky vyrábané v Európe.

  Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej lokalite:

 • Dobrovoľná zmluva s EÚ

  Spoločnosť Sharp je ekologickou spoločnosťou s dlhou históriou ekologických vylepšení svojich produktov. Spoločnosť Sharp sa zaväzuje k účasti na európskej „dobrovoľnej zmluve o zobrazovacích zariadeniach“. Spoločnosť Sharp prispieva k akčnému plánu EÚ pre energetickú účinnosť zlepšením ekologických vlastností svojich produktov, najmä s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov a energie.

  Zákazníci ťažia nielen z ešte ekologickejších produktov, ale sú tiež schopní urobiť udržateľnejšie rozhodnutia o nákupe na základe informácií o vplyve výrobkov na životné prostredie. Tieto informácie sú k dispozícii na produktovej stránke každej krajiny v časti „Podpora a súbory na prevzatie“ prostredníctvom deklarácie životného prostredia podľa normy ECMA 370.