Kontakty

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Sharp Bussines Systems Slovakia s.r.o. zo skupiny Sharp

Posledná aktualizácia: január 2019

1.Úvod

V našej spoločnosti Sharp Bussines Systems Slovakia s.r.o., ktorá je súčasťou skupiny Sharp („my“, „nás“, „Sharp“) berieme ochranu vašich údajov vážne. Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov popisujú, kto sme ako prevádzkovateľ údajov, aké údaje zhromažďujeme na našich webových stránkach, ako a prečo ich zhromažďujeme, a vaše práva na kontrolu týchto údajov.

Ako zodpovedná organizácia sme vykonali rad technických a organizačných opatrení na zaistenie úplnej ochrany všetkých osobných údajov (napr. mena, adresy, e-mailu, telefónneho čísla) spracovávaných prostredníctvom tejto webovej stránky s cieľom splniť všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a v súlade s akýmikoľvek predpismi o ochrane údajov špecifickými pre danú krajinu. Dátové prenosy založené na internete však môžu mať v zásade bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana nemusí byť zaručená. Z tohto dôvodu môže každá dotknutá osoba voľne poskytovať osobné údaje prostredníctvom alternatívnych prostriedkov, napr. telefonicky.

Časť A) Kto sme ako prevádzkovateľ údajov 

Časť B) Prečo a ako používame vaše údaje

Časť C) Vaše práva na kontrolu údajov

Časť A) Kto sme ako prevádzkovateľ údajo
2. Meno a adresa prevádzkovateľa údajov

Sharp Business Systems Slovakia s.r.o.,
Technická 2, 821 04 Bratislava,

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.103028/B, 20. marca 2015.
IČO: 48 093 891, DIČ: 2120041627
Email: gdpr.sk@sharp.eu
Webová stránka: www.sharp.sk

Existuje taktiež druhý prevádzkovateľ údajov tejto webovej stránky:

Sharp Electronics GmbH
Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburg, Nemecko
Telefón: 0049- (0)40 2376-0
E-mail: Dataprotection.seg@sharp.eu

Web: https://www.sharp.sk/cps/rde/xchg/sk/hs.xsl/-/html/energeticke-riesenia.htm

Ako prevádzkovateľ údajov zodpovedáme za to, že rozhodujeme o tom, ako uchovávame, používame a uchovávame osobné údaje v bezpečí. Znamená to taktiež, že sme zodpovední za reakcie na vaše požiadavky týkajúce sa využitia vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

2.1 Meno a adresa zodpovednej osoby na ochranu údajov

Spoločnosť Sharp Business Systems Slovakia s.r.o. má zodpovednú osobu (DPO) pre ochranu údajov so sídlom v sídle spoločnosti v Londýne (UK), spoločne s vedúcim na ochranu údajov v každej lokálnej spoločnosti. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany dát nás prosím kontaktujte na adrese:

Email: gdpr.sk@sharp.eu

So všetkými otázkami a návrhmi týkajúcimi sa ochrany údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť priamo na nášho poverenca pre ochranu údajov spoločnosti Sharp v Európskej centrále:

Email: DPOEurope.SEE@sharp.eu

Časť B) Prečo a ako používame vaše údaje

3. Zhromažďovanie osobných údajov a všeobecné informácie

Budeme zbierať osobné údaje, keď si u nás vytvoríte účet, zakúpite produkty alebo služby, vyplníte formuláre, ktoré vám poskytneme, vytvoríte správu alebo oznámenie o našich výrobkoch alebo službách, kontaktujete nás telefonicky, e-mailom alebo sa priamo na nás obrátite nejakým iným spôsobom.

Zhromažďujeme od vás nasledujúce typy osobných údajov:

Kontaktné údaje: informácie, ktoré nám umožňujú vás kontaktovať, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresy spojené s vaším účtom, objednávkou alebo otázkou.

Osobné údaje v prehľadoch a oznámeniach, ktoré nám zasielate: ak nám prostredníctvom našich webových stránok oznámite informácie o našich výrobkoch a službách, budeme zhromažďovať všetky vaše osobné údaje, ktoré tu uvediete.

Záznamy o vašich diskusiách s nami: Keď nás kontaktujete, či už e-mailom, alebo telefonicky, budeme o tom viesť záznam. Zaznamenávame taktiež volania s tímom zákazníckej podpory, čo nám pomáha pri školení a zaistení kvalitných služieb.

Ako používate našu webovú stránku: Keď používateľ alebo automatizovaný systém otvorí webové stránky, tak naše webové stránky zhromažďujú rad všeobecných dát a informácií. Tieto všeobecné dáta sa ukladajú v súboroch protokolu servera. Môžeme zhromažďovať (1) typy prehľadávačov a použité verzie, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) webovú stránku, z ktorej prístupový systém prichádza na naše webové stránky (tzv. odkazovatelia), (4) podstránky (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovateľa internetových služieb prístupového systému a (8) akékoľvek iné podobné dáta a informácie, ktoré je možné použiť v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Z webových stránok nevyvodzujeme žiadne závery o používateľovi. Tieto informácie sú skôr potrebné na to, aby sme (1) správne doručili obsah našich webových stránok, (2) optimalizovali obsah našich webových stránok aj ich reklamy, (3) zaistili dlhodobú životaschopnosť našich informačných systémov a webových technológií a (4) poskytovali orgánom činným v trestnom konaní informácie nutné pre trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku. Prevádzkovateľ preto štatisticky anonymne analyzuje zhromažďované údaje a informácie s cieľom zvýšiť ochranu dát a zabezpečenie dát nášho podniku a zaistiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame. Anonymné údaje prihlasovacích súborov servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

 

4. Právny základ pre spracovanie

Obmedzujeme zhromažďovanie osobných údajov iba na to, čo je nevyhnutné na plnenie našich právnych alebo obchodných povinností. V niektorých prípadoch však môže byť poskytnutie osobných údajov čiastočne vyžadované zákonom (napr. daňovými predpismi), je potrebné v rámci zmluvných rokovaní alebo ako súčasť poskytovania služieb. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva alebo služba s dotknutou osobou nemohla byť poskytnutá alebo uzatvorená, a preto sa záujem o spracovanie považuje za legitímny.

Skôr než poskytnete osobné údaje, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu na ochranu údajov, ktorá môže objasniť, či je poskytnutie osobných údajov vyžadované zákonom alebo zmluvou, či existuje nejaká povinnosť poskytnúť osobné údaje a dôsledky neposkytnutia.

 

5.  Váš súhlas

Ak je právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov to, že ste poskytli svoj súhlas, môžete kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Ak svoj súhlas zrušíte, nebudete to mať pre vás žiadne negatívne následky. Ak svoj súhlas odvoláte, neznamená to, že by sa spracovanie, ktoré sme vykonali pred tým, ako ste svoj súhlas odvolali, stalo nezákonným.

Svoj súhlas môžete odvolať kontaktovaním zodpovednej osoby na ochranu údajov, ktorej údaje sú uvedené v časti 2.

6. Ako zdieľame vaše údaje

Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi osobami:

Naši pracovníci: Vaše osobné údaje budú prístupné našim zamestnancom, ale iba do tej miery, ako to bude nutné na plnenie ich pracovných povinností.

Spoločnosti, ktoré sú súčasťou rovnakej skupiny spoločností ako my: S cieľom poskytovať vám službu.

Partneri a predajcovia: S cieľom odpovedať na otázky, ktoré máte v súvislosti s produktmi a službami, ktoré spoločnosť Sharp priamo neposkytuje

Externí poskytovatelia služieb: spoločnosť Sharp používa externých poskytovateľov služieb napríklad na výpomoc s informačnými technológiami a inými službami administratívnej podpory pri prevádzke tejto webovej lokality.

Súdne orgány a regulačné orgány: ak sa od nás vyžaduje zverejnenie alebo zdieľanie vašich osobných údajov s cieľom splniť nejaké zákonné povinnosti alebo akékoľvek regulačné požiadavky

Okrem vyššie uvedených výnimiek osobné údaje nikomu neposkytujeme. Ostatným tretím stranám môžeme poskytovať štatistické informácie a analytické údaje, ale zaistíme, aby informácie boli agregované a aby na ich základe nemohol byť nikto identifikovaný skôr, než ich zverejníme či niekomu poskytneme.

 

7.   Zmeny vlastníctva a kontroly podnikov

V dôsledku predaja, zlúčenia, konsolidácie, zmeny kontroly, prevodu majetku alebo reorganizácie našej spoločnosti môžeme preniesť, predať alebo prideliť akékoľvek informácie opísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov tretím stranám. V prípade, že dôjde k zlúčeniu, akvizícii alebo predaju nášho majetku, vaše údaje budeme vždy spracúvať v súlade s vašimi právami a slobodami a v súlade so zmluvami o utajení medzi stranami. 

 

8. Prevod osobných údajov

Niekedy osobné údaje prevádzame tretím osobám, napríklad poskytovateľom systémového softvéru pre predaj alebo služby CRM, poskytovateľom softvéru, subjektom poskytujúcim automatizáciu marketingu alebo agentúram (napr. marketingovým alebo náborovým), ktoré sídlia v [krajine / krajinách] mimo EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru „EHP“

Aby bolo zaistené, že vaše osobné údaje sú v bezpečí, prevádzame vaše informácie iba do [krajiny / krajín] mimo EÚ alebo EHP, kde tak robíme v súlade s GDPR. To vyžaduje splnenie jednej z nasledujúcich podmienok:

 • Európska komisia sa rozhodla, že krajina poskytuje zodpovedajúcu úroveň ochrany vašich osobných údajov;
 • prevod je predmetom právne záväzného a vynútiteľného záväzku príjemcu chrániť osobné údaje;
 • prevod je podmienený záväznými korporátnymi pravidlami; alebo
 • prevod je založený na odchýlke od obmedzenia GDPR pre prenos osobných údajov mimo EÚ.

V súčasnosti neprevádzame údaje mimo územia EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). 

 

9. Cookies

Naše webové stránky používajú „cookies“. Cookies sú textové súbory ukladané v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehľadávača.

Mnoho internetových stránok a serverov používa súbory cookie. Tie obsahujú tzv. ID cookie, čo je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, pomocou ktorého je možné internetové stránky a servery priradiť ku konkrétnemu internetovému prehľadávaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. Umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlišovať jednotlivé prehľadávače používateľov od iných internetových prehľadávačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehľadávač je možné rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID cookie.

Vďaka používaniu súborov cookie môžeme používateľom našich webových stránok poskytovať relevantnejšie služby a obsah, ktorý by bez nastavenia cookie nebol možný. Ďalšie informácie o Našich zásadách používania súborov cookie.

10. Profilovanie

Profilovanie zahŕňa analýzu osobných údajov (napr. digitálne správanie, ako sú navštívené stránky, kliknutia na odkazy, sťahovania) vykonávanú automatizovaným spôsobom, aby bolo možné identifikovať alebo predvídať správanie používateľov webu.

V súčasnosti na našich webových stránkach profilovanie nepoužívame. Ak začneme nejakú profilovú činnosť, upozorníme vás konkrétne na to, že používame profilovanie.

 

11. Registračné informačné formuláre a informačné formuláre na webových stránkach

Niektorí používatelia sa môžu zaregistrovať na našich webových stránkach zadaním osobných údajov prostredníctvom registračného formulára, napríklad na službu partnerských portálov alebo na našu službu školení online (Akadémia). Tieto osobné údaje (napríklad meno, e-mailová adresa, dátum a čas registrácie) sa zhromažďujú preto, aby im poskytli túto službu, overili ich identitu a poskytli im bezpečné prihlásenie do chráneného webového prostredia. Spoločnosť Sharp tým zároveň získava možnosť poskytnúť prístup alebo odmietnuť prístup z dôvodu zneužitia služby.

Používatelia môžu svoje osobné informácie poskytnúť taktiež odoslaním všeobecného dopytu (napr. dopyty po predaji alebo službách) prostredníctvom formulára. Týmto spôsobom sa prenášané osobné údaje prostredníctvom e-mailu automaticky ukladajú pri kontakte osoby zo spoločnosti Sharp pre príjem údajov. Tieto osobné údaje sa poskytujú na dobrovoľnom základe a uchovávajú sa s cieľom kontaktovať dotknutú osobu pri plnení jej požiadaviek. Súhlas môže byť ďalej niekedy taktiež poskytnutý na formulároch pre iné formy komunikácie, napr. marketing. Tento súhlas je voľne udelený prostredníctvom mechanizmu „opt-in“ (pozrite oddiel 10 nižšie).

Tieto údaje môžu byť taktiež poskytnuté spoločnostiam a partnerom skupiny Sharp s cieľom splniť požiadavky, pokiaľ ide o inú oblasť podnikania, než je tá, ktorú používateľ zvolil pri položení dopytu. Môže byť taktiež poskytnutý tretím stranám, ako sú napríklad systémy CRM pre predaj, systémy CRM pre služby alebo platformy marketingovej automatizácie, avšak v tomto prípade zostáva prevádzkovateľom dát spoločnosť Sharp. 

12. Predajná a marketingová komunikácia

Ako používateľ webu spoločnosti Sharp máte taktiež možnosť poskytnúť osobné údaje, aby ste sa mohli zaregistrovať do konkrétnych predajných a marketingových programov, napríklad vyjadriť záujem o výrobok alebo službu, odoberať e-mailové bulletiny alebo registrovať udalosti. O našich výrobkoch, službách a reklamných akciách informujeme našich používateľov, zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom predajnej a marketingovej komunikácie. Používateľom je poskytnutá možnosť súhlasiť s prijímaním týchto oznámení prostredníctvom rôznych kanálov a majú možnosť zasielanie týchto oznámení kedykoľvek zrušiť. Komunikácia so súčasnými zákazníkmi s ohľadom na poskytované služby (ako sú fakturačné/zmluvné informácie) sa považuje za legitímny záujem a ako také sú tieto informácie súčasťou poskytovania služby. Prípadné marketingové oznámenia môžu dotknuté osoby dostávať iba vtedy, ak majú (1) platnú e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo poštovú adresu a (2) zaregistrujú sa pre marketingovú komunikáciu. E-mailové adresy nových používateľov sa potvrdzujú prostredníctvom procesu dvojitého prihlásenia. Tento potvrdzovací e-mail slúži na preukázanie toho, či je majiteľ e-mailovej adresy ako dotknutá osoba oprávnený prijímať marketingovú komunikáciu.

Počas registrácie pre marketingovú komunikáciu ukladáme taktiež adresu IP počítačového systému pridelenú poskytovateľom internetových služieb (ISP) a používanú dotknutou osobou v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie. Zhromažďovanie týchto údajov je nutné na pochopenie (možného) zneužitia e-mailovej adresy dotknutej osoby niekedy v budúcnosti, a slúži teda ako cieľ právnej ochrany prevádzkovateľa.

Osobné údaje zhromaždené v rámci registrácie pre marketingový komunikačný program budú použité iba na zasielanie našich konkrétnych oznámení, ak nie je vo formulári o súhlase uvedené inak. Na spracovanie týchto údajov používame v niektorých prípadoch platformy tretích strán, ako sú poskytovatelia automatizácie marketingu a systémy CRM pre predaj. Všetci poskytovatelia / tretie strany majú so subjekty v rámci skupiny Sharp uzavreté zmluvy o ochrane údajov kompatibilné s GDPR a údaje sú plne riadené a vlastnené spoločnosťou Sharp. Súhlas s marketingovým komunikačným programom alebo uložením môže dotknutá osoba kedykoľvek vypovedať. Každé oznámenie, ktoré posielame, obsahuje odkaz na odstránenie súhlasu (v prípade elektronických oznámení), prípadne môžete súhlas zrušiť tým, že sa obrátite na zodpovednú osobu na ochranu údajov, ktorej kontaktné údaje sú uvedené v časti 2.

13. Sledovanie a analýza

Marketingové sledovanie

Naše marketingové oznámenia môžu niekedy obsahovať tzv. sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika vložená do e-mailov, vstupných stránok a pod., ktoré sú odosielané vo formáte HTML a umožňujú záznam a analýzu prihlasovacích súborov. To umožňuje štatistickú analýzu úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Na základe zabudovaného sledovacieho pixelu môže prevádzkovateľ zistiť, či a kedy boli marketingové oznámenia a konkrétny obsah dotknutou osobou zobrazené alebo stiahnuté, a môže tieto informácie použiť na opakované cielenie na používateľa s konkrétnejším/relevantnejším obsahom pri budúcej návšteve ich digitálnych majetkov. Svoj súhlas s tým môžete zrušiť buď prostredníctvom odkazu na riadenie súhlasu v každom elektronickom oznámení, alebo kontaktovaním zodpovednej osoby na ochranu údajov.

Google Analytics

Pomocou služby Google Analytics sledujeme, oznamujeme a optimalizujeme výkonnosť našich webov (napr. počet návštevníkov, odkiaľ pochádzajú, ktoré stránky navštívili). To sledujeme súhrnne, nie na individuálnej úrovni. 

Prevádzkovateľom služby Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Službu Google Analytics používame s funkciou anonymizátora (aplikácia „_gat._anonymizeIp“). To znamená, že IP adresu používateľa skráti spoločnosť Google a pri prístupe na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore anonymizuje. 

Keď používateľ vstupuje na náš web z vyhľadávania Google (či už prostredníctvom zoznamu organického vyhľadávania, alebo platenej digitálnej reklamy), umiestni Google Analytics súbor cookie do počítača/zariadenia používateľa. To umožňuje spoločnosti Google sledovať, čo sa stane po kliknutí na odkaz a vstupe na naše webové stránky. V prípade platenej digitálnej reklamy platíme spoločnosti Google na základe počtu kliknutí alebo zobrazení, čo taktiež zaisťuje presné vyúčtovanie a fakturáciu a napomáha predchádzať podvodom s klikaním. Spoločnosť Google zhromažďuje osobné údaje od používateľa, napríklad IP adresu, čas a miesto prístupu. Pri každej návšteve na našich stránkach budú tieto osobné údaje odovzdané spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje môžu byť uložené spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických a môžu byť poskytnuté tretím osobám.

Časť C) Vaše práva týkajúce sa kontroly vašich údajov

Práva dotknutej osoby („vy“).

Máte nasledujúce práva vo veci kontroly údajov podľa zásad GDPR:

Právo na potvrdenie – to znamená možnosť zistiť od nás, či údaje o vás spracovávame.
Právo na prístup – to znamená schopnosť zistiť, aké údaje sa o vás uchovávajú (taktiež nazývané žiadosť o prístup dotknutej osoby). To vám umožní prijať kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme, a overiť, že ich spracovávame v súlade so zákonom.
Právo na opravu – to znamená možnosť meniť alebo upravovať neúplné alebo nepresné údaje, ktoré o vás máme.
Právo na vymazanie – to znamená možnosť byť vymazaný z našich databáz /systémov v prípade: že nemáme žiadny dobrý dôvod, aby sme ich naďalej spracovávali, zrušíte svoj súhlas, neoprávnene uchovávame vaše osobné údaje alebo by sme mali vymazať vaše údaje, aby sme vyhoveli platným zákonom EÚ. Máte právo nás požiadať o zmazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, ak ste uplatnili svoje právo na námietku proti spracovaniu.
Právo na obmedzenie spracovania – to znamená možnosť obmedziť alebo pozastaviť spracovávanie osobných údajov.
Právo na prenositeľnosť dát  – to znamená možnosť presunúť dáta inému dodávateľovi
Právo na námietku – to znamená možnosť zabrániť tomu, aby vaše osobné údaje boli spracované určitým spôsobom, alebo odstrániť súhlas. Existuje zvláštne ustanovenie, aby bolo možné samostatne vzniesť námietky proti profilovaniu dát.

Ak chcete uplatniť svoje práva k niektorému z vyššie uvedených bodov, kontaktujte nás e-mailom na adrese: gdpr.sk@sharp.eu

Prípadne existujú taktiež ďalšie kroky, ktoré môže používateľ našich webových stránok urobiť s cieľom obmedziť množstvo osobných údajov, ktoré môžeme spracovať:

Nesúhlas alebo zrušenie súhlasu:

 • V prípadoch, kde osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom formulárov, zavedieme prihlasovacie okienka, kde nám môžete oznámiť, či chcete, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s marketingovými účelmi. Ak súhlasiť nebudete, tak vás kontaktovať nebudeme s výnimkou situácií, ktoré súvisia so službou, ktorú vám poskytujeme.
 • Väčšina marketingových oznámení, najmä v prípade elektronickej komunikácie, bude – ak to bude praktické – obsahovať možnosť odhlásiť sa od ďalšej marketingovej komunikácie.

Zákaz alebo zrušenie povolenia na sledovanie webu:

 • Na naše webové stránky vstúpte pomocou okna anonymného (inkognito) prehľadávača
 • Zakážte nastavenie súborov cookie tým, že upravíte nastavenie webového prehľadávača:

           o  Nastavenie súborov cookie v aplikácii Internet Explorer
           o  Nastavenie súborov cookie v aplikácii Firefox
           o  Nastavenie súborov cookie v aplikácii Chrome
           o Nastavenie súborov cookie na webe a iOS Safari.

 • Námietka voči zberu dát pomocou služby Google Analytics

           o  Stiahnite a nainštalujte doplnok prehľadávača https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
           o Tým oznámite službe Google Analytics (cez JavaScript), že žiadne dáta sa nesmú do Google Analytics odovzdávať.
           o  Ďalšie informácie: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/analytics/terms/us.html
           o  https://www.google.com/analytics/

 • Keď budete chcieť uplatňovať svoje práva, tak sa vám vždy budeme snažiť pomôcť, avšak v niektorých prípadoch môžeme mať oprávnené dôvody odmietnuť vašu žiadosť.
 • Všetky požiadavky, ktoré urobíte, prešetríme bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade, že to bude nutné, predlžiť o ďalšie dva mesiace s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí. O takom predĺžení vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti spolu s dôvodmi omeškania.
 • V prípade, že sa rozhodneme nevykonať na základe žiadosti žiadne kroky, budeme vás informovať o dôvodoch ich nevykonania.
 • Podanie sťažnosti na dozornom orgáne: Ak nesúhlasíte s rozhodnutím, ktoré urobíme vo veci žiadosti o právo, alebo sa domnievate, že porušujeme platné zákony na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť orgánu dozoru na ochranu údajov v EÚ. Môžete kontaktovať orgán na dohľad nad ochranou údajov pre Slovenskú republiku použitím jeho kontaktných údajov na jeho webových stránkach https://dataprotection.gov.sk

14. Aktualizácia týchto pravidiel

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať tak, aby odrážali zmeny spôsobu, akým spracovávame osobné údaje (napr. ak zavádzame nové systémy alebo procesy, ktoré zahŕňajú nové využitie osobných údajov), alebo na vyjasnenie informácií, ktoré sme poskytli v tomto oznámení. Naše zmeny budú v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Odporúčame, aby ste si z času na čas prečítali aktualizácie tohto oznámenia. Budeme vás však priamo upozorňovať na zmeny tohto oznámenia alebo na spôsob, akým používame vaše osobné údaje, ak to bude vyžadovať zákon.